MANIFEST DE L’ILLA EDUCATIVA LA MITJANA

Davant les informacions als mitjans de comunicació en data 16/02/2021 en relació a l’edificació del solar de 3.500 m2 situat al costat de l’illa educativa La Mitjana (C/ Josep Pallach, 2): l’escola, l’institut i les AMPA’s de l’escola bressol, de l’escola i de l’institut, ens hem unit per manifestar i fer pública la nostra preocupació, alhora que efectuar les nostres demandes.

 

Som conscients de les necessitats actuals que té la ciutat de Lleida, i alhora també, que la creació de determinats equipaments al costat del complex educatiu pugui influenciar tant en les preinscripcions escolars, com també, en un canvi de centre educatiu de l’alumnat del barri, trencant així la important tasca de cohesió que s’està duent a terme als nostres centres.

 

Per això, demanem que els serveis que es desenvolupin a les instal·lacions del solar siguin compatibles amb el fet que hi hagi una escola, institut i escola bressol al costat.

 

Sol·licitem que es considerin i es valorin les diferents intervencions i millores que es puguin dur a terme als centres educatius per dotar-nos d’un valor afegit que ens faci singulars i o atractius a les famílies (projectes educatius innovadors i o distintius, equipaments o instal·lacions singulars (piscina coberta o altres).

 

Una de les peticions que fem és la reconversió del solar per a ús escolar, reivindicació que els centres educatius ja havíem proposat en anteriors ocasions, i que, actualment esdevé de major necessitat conseqüència de la situació sanitària viscuda amb la COVID-19.

Les raons que ens porten a fer aquesta petició són diverses:

 

1.- Manca d’espai

L’escola i l’institut tenen una manca d’espai per a realitzar activitats educatives i lúdiques. El disseny del complex educatiu escola-institut, que actualment compta amb un total de 950 alumnes (450 de l’escola i 500 de l’institut),  disposa d’un pati compartit de 4.435m2 (descomptant l’hort). Per tant, la superfície de la qual disposa cada alumne és de 4,67 m2.

L’espai ha de donar resposta a les necessitats d’alumnes que van dels 3 als 18 anys, una franja d’edat molt àmplia amb necessitats cognitives, socials i motrius molt diferents. Aquest fet ocasiona dificultats i genera una necessitat a l’hora de gestionar els usos que se’n fa d’aquest espai:

 • Horaris diferenciats. Per tal d’evitar coincidir les diferents franges d’edat, s’han establert uns horaris específics per l’escola i uns altres per l’institut.
 • Horaris esglaonats. Donada la situació actual generada per la Covid-19, ha estat necessari crear horaris més esglaonats en totes les edats per respectar les mesures de prevenció.
 • Ocupació continuada. L’espai està ocupat pràcticament durant tota la jornada lectiva.
 • Acústica del pati i dificultats a les aules. Les finestres han de romandre obertes per afavorir la ventilació de les aules, això fa que el desenvolupament de les classes es vegi agreujat per les dificultats en l’acústica.
 • Reducció d’activitats a l’interior. La dificultat de l’ocupació continuada al pati, la manca d’ombreig i la distribució dels espais, redueix la possibilitat de realitzar altres activitats polivalents tant lúdiques com educatives: psicomotricitat al pati a infantil, classes al pati a primària o l’educació física a secundària havent-la de realitzar a l’exterior del complex educatiu.
 • Necessitat d’espai exterior. Per tot l’anterior, queda evident la manca d’espai interior la qual es podria suplir amb l’ús d’un espai verd exterior al costat del complex educatiu, i on, es podrien dur a terme les esmentades activitats en benefici dels infants i joves i alhora compatible amb el nou equipament comunitari.

 

 

 

2.- Transformació de l’espai d’esbarjo en clau coeducativa

El pati gira entorn a una pista central, un model de distribució que no afavoreix què es faci un ús igualitari de l’espai des d’un punt de vista coeducatiu. Disposar d’un espai complementari al pati actual facilitaria la creació d’un entorn divers i inclusiu que tingui en compte no només el gènere, sinó també, les característiques i necessitats de tots i totes les alumnes. La coeducació és un contingut que es contempla en els diferents currículums educatius vigents, és un tret d’identitat recollit en el PEC de l’escola i de l’institut i es promou per la llei com l’article 10 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

 

3.- Naturalització d’espais i creació de refugis climàtics

El pati actual és un espai poc naturalitzat el qual disposa de pocs recursos per fomentar el desenvolupament integral de l’alumnat en cada una de les etapes (3-18 anys).

Aquesta manca d’elements naturals i sobretot de zones d’ombreig, és un inconvenient que s’agreuja durant els mesos càlids, els quals els nostres infants i joves es veuen exposats a altes temperatures i a la radiació solar sense gaires opcions de disposar d’un refugi climàtic. La creació d’un espai verd naturalitzat al costat de l’escola serviria de refugi climàtic per l’alumnat, tant en horari lectiu com en les entrades i sortides escolars. Valorem també necessari naturalitzar el pati i poder fer un pas més en l’adhesió en l’Agenda 21 Escolar.

Cal recordar que la ciutat de Lleida es va adherir a la Declaració d’Emergència climàtica i ecològica el setembre de 2019, que preveu la creació de zones verdes, entre altres actuacions.

 

4.- La infància, joventut i les necessitats de desenvolupament

Des de la perspectiva d’una “Nova Sociologia de la Infància”, els infants són subjectes actius influenciats i influenciadors pel medi en el qual viuen, on expressen les seves necessitats, amb la finalitat de reconsiderar un espai que els sigui més enriquidor. La Convenció Internacional sobre els Drets de l’infant aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides reconeix el dret de l’infant a jugar (article 31) i al dret a un nivell de vida que permiti el seu desenvolupament físic, mental i espiritual (article 27).

Així doncs, la ciutat i l’Ajuntament de Lleida s’han sensibilitzat en diferents iniciatives fomentant la participació activa dels infants i joves, adherint-se així a convenis i projectes com:

 • El Plenari dels Infants i Adolescents de Lleida des del 1998
 • Lleida ciutat amiga de la Infància des del 2004
 • Pla Educatiu d’Entorn al barri de Pardinyes des del 2004 (Patis Escolars Oberts al Barri)
 • L’Observatori de la infància i adolescència i les famílies de la ciutat de Lleida des del 2009
 • Pla local per a la infància de Lleida des del 2014
 • La Città dei Bambini des del 2016 (1991 impulsat per Francesco Tonucci a Itàlia, Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida)
 • Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) des del 2016
 • El Consell Assessor Municipal de la Infància i l’Adolescència des del 2020

Pels motius exposats anteriorment, i atenent als compromisos que la ciutat de Lleida ha adquirit en els diferents projectes esmentats, demanem que es considerin les nostres peticions i es pugui generar un projecte conjunt atenent a les necessitats de ciutat, alhora que les necessitats d’espai i instal·lacions dels centres educatius.

Així demanem la vostra adhesió i signatura d’aquests manifest.

ESCOLA LA MITJANA, INS LA MITJANA, AMPA ESCOLA LA MITJANA, AMPA INS LA MITJANA, AMPA EBM LA MITJANA